Karate przegrało

KARATE FAILED In the world of honor, it would be normal behavior to resign, not to write meaningless letters. No one else, like the President of the organization, is responsible for it’s image, as well as good relations with affiliated members, also with IOC and other organizations.

// KARATE PRZEGRAŁO W świecie honoru normalnym zachowaniem byłoby zrezygnowanie ze stanowiska, a nie wypisywanie nic nie znaczących listów. Nikt inny, jak Prezydent organizacji, jest odpowiedzialny za jej wizerunek, jak również dobre stosunki, tak z członkami zrzeszonymi, jak z MKOl oraz innymi organizacjami.

Translate »